Let's get in touch

Let's get in touch

 

 

 

 

Algemene Actievoorwaarden OTYS decemberactie: 'Raad de plaat'

 

Artikel 1 – Prijzen 
1.1. De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. OTYS zal gerechtigd zijn een andere winnaar te trekken; 
1.2. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere in artikel 1.1 genoemde prijzen dan wel andere diensten/producten van OTYS; 
1.3. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. OTYS is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. 

Artikel 2 – Kennisgeving van de uitslag 
2.1. De winnaar(s) van de Actie wordt/worden via social media en/of e-mail op de hoogte gesteld; 
2.2 Winnaars van de verschillende acties worden uiterlijk 31 januari 2020 bekendgemaakt. 
2.2. OTYS zorgt ervoor dat de winnaar bekend wordt gemaakt. De prijzen zullen in overleg met de winnaar worden toegekend en indien van toepassing binnen 2 maanden worden toegezonden. 
2.3 Indien sprake is van een kortingsactie neemt OTYS binnen 5 werkdagen contact met je op voor specificaties.

Artikel 3 – Gebruik door OTYS van ingestuurde opnames en/of foto's 
3.1. Deelnemer staat er jegens OTYS voor in dat hij/ zij volledig rechthebbende is ten aanzien van de gestuurde opnames en/of foto's. Deelnemer garandeert derhalve dat de gestuurde opnames en/of foto's niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder meer niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Deelnemer zal OTYS dan ook nadrukkelijk vrijwaren en schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van bovengenoemde (intellectuele eigendoms)rechten; 
3.2. Bijdrages, zoals ingestuurde opnames of foto's, worden geleverd op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid. Bijdrages zullen niet in strijd zijn met de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer. Deelnemers zullen derhalve geen racistische, seksistische, pornografische, discriminerende, beledigende of lasterlijke bijdrages leveren; OTYS zal bijdrages niet vooraf beoordelen en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld; 
3.3. Deelnemers dragen door verzending van de bijdrages naar de websites en op social media direct alle daarop rustende rechten van intellectuele eigendom over aan OTYS zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Zonodig zullen deelnemers alle benodigde aanvullende medewerking verlenen teneinde genoemde overdracht te bewerkstelligen; 
3.4. Deelnemer verklaart door deelname aan de actie dat OTYS alle ingestuurde opnames en/of foto's geheel of gedeeltelijk op alle mogelijke manieren openbaar mag (laten) maken. 

Artikel 4 – Algemene bepalingen 
4.1. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd; 
4.2. OTYS, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen; 
4.3. OTYS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie vervroegd te beëindigen in welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt; 
4.4. De gegevens die je verstrekt in het kader van deze Actie zullen uitsluitend, volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, ten behoeve van bekendmaking van de winnaar(s) worden gebruikt; 
4.5. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de Actie kunnen schriftelijk worden gesteld per email naar marketing@otys.nl; 
4.6. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 5 - Specifieke actievoorwaarden 
5.1. Naast deze Algemene actievoorwaarden, zullen in bepaalde gevallen specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van de deelname aan de betreffende actie. Eventuele Specifieke voorwaarden zullen door OTYS bekend worden gemaakt op de desbetreffende actiepagina op de website; 
5.2. Voor zover enige bepaling in deze Algemene actievoorwaarden strijdig is of blijkt te zijn met enige bepaling in de Specifieke actievoorwaarden dan prevaleert steeds de bepaling in de Specifieke actievoorwaarden; 
5.3. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en Specifieke actievoorwaarden. 

 

 

0
Hi there!Heb je 1 minuut?

Welkom op onze vernieuwde website! We zijn benieuwd wat jij er van vindt. Geef snel je rating.

Alvast bedankt!

Geef je rating

Your!T BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.