Let's get in touch

Let's get in touch

Let's seize
opportunities.

Together

Voorwaarden Extreme site makeover

Artikel 1 – Prijs

1.1. De redesign wordt verloot aan gebruikers van onze OTYS-software. Op het moment van de actie worden alleen deelnemers geselecteerd die officieel als gebruiker in ons systeem geregistreerd staan.
1.2 OTYS-werknemers zijn uitgesloten van de acties.
1.2. De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. OTYS zal gerechtigd zijn een andere winnaar te trekken;
1.3. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere in artikel 1.1 genoemde prijzen dan wel andere diensten/producten van OTYS;
1.4. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. OTYS is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
1.5 Zoals in de actie benoemd krijgen alle deelnemende kandidaten sowieso de korting die zij verdienen. Deze korting staat vast en hier kan niet meer over onderhandeld worden. 
1.6 De redesign wordt toegepast op een template en dit zal geen custom website worden.

Artikel 2 – Kennisgeving van de uitslag

2.1. De winnaar(s) van de Actie wordt/worden via social media en/of e-mail op de hoogte gesteld;
2.2. OTYS zorgt ervoor dat de winnaar zo snel mogelijk bekend wordt gemaakt. De prijzen zullen in overleg met de winnaar worden toegekend en er zal zo snel mogelijk met de winnaar contact opgenomen worden. 

Artikel 3 – Gebruik door OTYS van ingestuurde opnames en/of foto's

3.1. Deelnemer staat er jegens OTYS voor in dat hij/ zij volledig rechthebbende is ten aanzien van de gestuurde opnames en/of foto's. Deelnemer garandeert derhalve dat de gestuurde opnames en/of foto's niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder meer niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Deelnemer zal OTYS dan ook nadrukkelijk vrijwaren en schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van bovengenoemde (intellectuele eigendoms)rechten;
3.2. Bijdrages, zoals ingestuurde opnames of foto's, worden geleverd op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid. Bijdrages zullen niet in strijd zijn met de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer. Deelnemers zullen derhalve geen racistische, seksistische, pornografische, discriminerende, beledigende of lasterlijke bijdrages leveren; OTYS zal bijdrages niet vooraf beoordelen en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld;
3.3. Deelnemers dragen door verzending van de bijdrages naar de websites en op social media direct alle daarop rustende rechten van intellectuele eigendom over aan OTYS zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Zonodig zullen deelnemers alle benodigde aanvullende medewerking verlenen teneinde genoemde overdracht te bewerkstelligen;
3.4. Deelnemer verklaart door deelname aan de actie dat OTYS alle ingestuurde opnames en/of foto's geheel of gedeeltelijk op alle mogelijke manieren openbaar mag (laten) maken.

Artikel 4 – Algemene bepalingen

4.1. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd;
4.2. OTYS, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen;
4.3. OTYS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie vervroegd te beëindigen in welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt;
4.4. De gegevens die je verstrekt in het kader van deze Actie zullen uitsluitend, volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, ten behoeve van bekendmaking van de winnaar(s) worden gebruikt;
4.5. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de Actie kunnen schriftelijk worden gesteld per email naar marketing@otys.nl;
4.6. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5 - Specifieke actievoorwaarden

5.1. Naast deze Algemene actievoorwaarden, zullen in bepaalde gevallen specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van de deelname aan de betreffende actie. Eventuele Specifieke voorwaarden zullen door OTYS bekend worden gemaakt op de desbetreffende actiepagina op de website;
5.2. Voor zover enige bepaling in deze Algemene actievoorwaarden strijdig is of blijkt te zijn met enige bepaling in de Specifieke actievoorwaarden dan prevaleert steeds de bepaling in de Specifieke actievoorwaarden;
5.3. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en Specifieke actievoorwaarden.

Artikel 6 - Overige bepalingen

6.1. OTYS behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze spelvoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat OTYS daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
6.2. OTYS behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
6.3. In de gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door OTYS.
6.4. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de website zijn eigendom van OTYS. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OTYS.
6.5. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met marketing@otys.nl.

Meer informatie?Wellicht ook interessant

OTYS Go!

OTYS Go! is cloudbased recruitment software. Door de modulaire opbouw is het Recruiting Technology platform interessant voor verschillende doelgroepen.

Lees meer

OTYS Web!

Als softwareleverancier voor Recruitment, werving & selectie, detachering en uitzending faciliteert OTYS ook in jouw website en je online vindbaarheid.

Lees meer

Over OTYS

In bijna 20 jaar is OTYS uitgegroeid tot een solide onderneming met meer dan 1000 klanten en over 15.000 gebruikers in 25 landen over de gehele wereld.

Lees meer

Plan een gesprek of (online) demo

0
Hi there!Heb je 1 minuut?

Welkom op onze vernieuwde website! We zijn benieuwd wat jij er van vindt. Geef snel je rating.

Alvast bedankt!

Geef je rating

Your!T BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.